Content currently only available in German

MCPD, MCPD-Ester und Glycidylester

Analysierbare Waren

Lebensmittel

Untersuchungsumfang

  • 2-Monochlorpropandiol (2-MCDP)
  • 3-Monochlorpropandiol (3-MCDP)
  • 2-Monochlorpropandiolester (2-MCDP-E)
  • 3-Monochlorpropandiolester (3-MCDP-E)
  • Glycidylester (GE)

Instrumentelle Ausstattung

Gaschromatografie (GC) gekoppelt an:

  • MS/MS

Normbezug

  • EN 14573:2004 Bestimmung von 3-Monochlorpropan-1,2-diol mit GC/MS
  • AOCS Official Method Cd 29a-13 (2013): 2- and 3-MCPD Fatty Acid Esters and Glycidol Fatty Acid Esters in Edible Oils and Fats by Acidic Transesterifikation

Zusätzliche Leistungen

  • Begutachtung und Kundenberatung

Ansprechperson

Dipl.Ing. Leopold Pilsbacher
Phone: +43 50 555-41740
Wieningerstraße 8
4020 Linz
Geschäftsfeld: Lebensmittelsicherheit
Institut: Lebensmittelsicherheit Linz

Ansprechperson

Dipl.Ing. Leopold Pilsbacher
Phone: +43 50 555-41740
Wieningerstraße 8
4020 Linz
Geschäftsfeld: Lebensmittelsicherheit
Institut: Lebensmittelsicherheit Linz

x